معیار چربی بدن زنان


چربی بدن ۱۰ الی ۱۲ درصد ضروری است. ۱۴ تا ۲۰ درصد چربی به نظر می رسد محدوده سالمی برای ورزشکاران باشد. ۲۱ تا ۲۴

درصد چربی معمول و سالم است. ۲۵ تا ۳۱ درصد چربی به نظر می رسد محدوده قابل قبولی باشد. هر مقداری بالاتر از ۲۳ درصد برای

زنان به عنوان چاقی تلقی می شود.
معیار چربی بدن مردان


۲ تا ۴ درصد چربی بدن ضروری است. ۶ تا ۱۳ درصد محدوده چربی بدن یک ورزشکار است. ۱۴ الی ۱۷ درصد چربی محدوده طبیعی به

نظر می رسد. ۱۵ تا ۲۵ درصد چربی بالای حد طبیعی است. هر مقداری بالاتر از ۲۶ درصد برای مردان به عنوان چاقی تلقی می شود.
درصد چربی بدن به چه معناست؟


درصد چربی بدن، درصد توده چربی است که در حال حاضر در بدن شما وجود دارد. ما یک مقیاس برای شما آماده کرده ایم که مشخص

می کند درصد چربی بدن خوب یا بد چیست. به سادگی به جنسیت و سپس سن خودتان نگاه کنید و درصد را در جدول زیر پیدا کنید.


دستگاه پیشرفته آنالیز ترکیب بدن که در مطب موجود است.