خانم عبدالملکی (7 کیلو کاهش وزن)

 

وزن اولیه: 75                                                          کاهش وزن 7 کیلو طی مدت دوماه

 

وزن فعلی :68

 

مدت 2 ماه رژیم گرفتم و به این وزن رسیدم.خیلی رژیم خوبی بود و فشاری متحمل نشدم و طرز صحیح غذا خوردن را واقعا فهمیدم. با

 

تشکر از صبر آقای دکتر