نحوه صحیح ارتباط با بدن خودمان را بشناسیم

 

 

 
وقتی با جسم خود یک رابطه دوستانه و سر شار از محبت بر قرار کنید آنگاه شاهد همکاری همه جانبه جسمتان خواهید شد و برای رسیدن به وزن مطلوب
دیگر نیازی به تحمل یک رژیم سخت نخواهد بود.شما می توانید در نهایت آرامش وبدون کوچکترین رنجی شاهد تغییر وزن خود باشید.اشتهایتان به نحو
چشمگیری کاهش می یابد و بدن شما بیشتر نیاز انرژی خود را از طریق سوزاندن چربی های اضافی تامین میکند واین نتیجه طبیعی هماهنگی و صمیمیت با
جسمتان می باشد.
وقتی خود را دوست بدارید حتما در جهت سلامت و سعادت خود کاری انجام خواهید داد و این کار از روی شوق و در نهایت لذت،به صورت خود به خودی انجاممی گیرد و نیازی نیست برای انجام آن خود را متعهد سازید وقتی خود را به واقع دوست داشته باشید،احساس لیاقت و شایستگی می کنید.وقتی خود رالایق یک زندگی خوب و سالم بدانید مطمئنا آن را جذب خواهید کرد،میزان برخورداری شما از شادی و سلامتی نیز به طور مشابهی با میزان لیاقتی که برای خود قائلید در ارتباط است.
اگر شما برای لاغر شدن یک رابطه ی استبدادی با جسم خود بر قرار کنید جسمتان در ابتدا مقاومت می کند،اما در صورت ادامه فشار در یک حالت انتظار
موقت فرو می رود و به محض برداشته شدن فشار بیرونی به وضعیت سابق بر می گردد.شما با تحمیل یک رژیم سخت می توانید موقتا به وزن مطلوب برسیداما برای ماندن در این وزن بایستی دائما مراقب خود باشید،یعنی همواره خود را کنترل کنید که از حد معینی بیشتر نخورید و بر روی خواسته خود سرپوش بگذارید.وقتی شما بافت چربی را جزیی از بدن خودتان ندانید در واقع از آن تنفر دارید و می خواهید از دست آن خلاص شوید اما هر چه قدر انرژی منفی برای نابودی این سلولها گسیل کنید در واقع این یک انرژی منفی است که به سمت خودتان به صورت خشم،تنفر،انزجار و...وارد کرده اید چرا که سلولهای چربی شما چیزی جدا از شما نیستند.وقتی با خشم به پیش می رویداز ابتدا شکست خورده اید.اما وقتی با عشق شروع کنید از همان ابتدا پیروزید.