مریم پیرایش

 

 

وزن قبل رژیم: 70.5                     کاهش وزن 15 کیلو گرم در عرض 4ماه

وزن بعد رژیم: 55

 

 

در حال حاضر احساس خوبی دارم و احساس راحتی و سبکی به همراه  اعتماد به نفس بالا دارم، چرا که ذاشتن اندامی متناسب و وزن

ایده آل در اعتماد بنفس بالا موثر است.

در خاتمه بایستی مراتب سپاس و تشکر خودم را از جناب  واحدی اعلام کنم که بدون ارشادات و راهنماییهای ارزنده ایشان به

این موفقیت نایل نمی شدم.

لازم به دکر است خود فرد و اراده قوی و ورزش مداوم از مهمترین فاکتور های موفقیت در کاهش وزن است، که بدون این موارد برنامه

غذایی صرف نتیجه مطلوب را نخواهد داشت.