برای مصرف 300 کالری چند دقیقه ورزش کنیم؟

 

25-30 دقیقه ورزش هوازی برای مصرف 300 کالری لازم است. در حالی که این میزان کالری تنها در 30-60 ثانیه با مصرف یک عدد

شیرینی دریافت می شود.

به همین دلیل است که برای کاهش چشمگیر توده چربی بدن کنترل کردن کالری دریافتی بسیار آسان تر از مصرف آن است. مگر اینکه

بتوانید روزانه 4-6 ساعت ورزش کنید.

 

( امروز،بهتر از دیروز زندگی کنید)