خانم م-غفاری

 

وزن قبل رژیم : 88                          وزن بعد رژیم : 69.600                                  کاهش وزن در مدت 4 ماه

 

 با تشکر از آقای دکتر واحدی که در این مدت من رو هدایت کردند تا به وزن ذلخواهم برسم.