رژیم غذایی تثبیت وزن

 

در افرادی که وزن آنها در طی برنامه های کاهش وزن به حد مورد نظر می رسد،لازم است بتدریج کالری رژیم غذایی را افزایش دهیم تا فرد بتواند انرژی
 
معادل با انرژی مورد نیاز برای وزن فعلی خود را دریافت کند اما افزایش وزن پیدا نکند.البته در طول این روند افزایش کالری دریافتی بیمار باید فعالیت بدنی
 
ادامه یابد.البته بر اعتقاد بر این است در افراد چاقی که کاهش وزن پیدا کرده اندکه درمرحله تثبیت وزن میزان انرژی دریافتی باید 75%مورد نیاز برای وزن
 
فعلی آنها باشدو در صورتیکه ترکیب بدنی با انجام فعالیت بدنی و پیروی از رژیم غذایی به حد مطلوب رسیده باشد و توده بدون چربی بدن به اندازه کافی بالا
 
رفته باشد و میزان فعالیت بدنی در حد مطلوب حفظ شده باشد ممکن است این محدودیت 25% لازم نباشد. که به هر روی تشخیص ان به عهده رژیم دانان
 
می باشد.
 

" />