خانم م-یوسف نژاد


وزن قبل رژیم :79                                             کاهش وزن 17 کیلو در مدت 5 ماه   

 

وزن بعد از رژیم :62

 

در حدود 5 ماه که رزیم رو رعایت کردم و علاوه بر آن ورزش را هم بطور جدی انجام دادم به وضعیت مورد نظر رسیده ام و بر این باور

هستم که به غیر از مراجعه به دکتر و دریافت رژیم باید اول خود را باور کنیم ،تا رعایت،به قانون در زندگی روزمره تبدیل شود نه تحمل یک

وضعیت سخت برای رسیدن به وزن ایده ال.