سلام؛

من در عرض شش ماه ۲۱کیلو وزن کم کردم .در واقع از وقتیکه به تناسب اندام رسیدم معنی زندگی و خوش اندام بودن و اهمیت این

مسئله را فهمیدم.همه این احساس خوب رو مدیون دکتر واحدی هستم که خیی مهربون و باحوصله بود و همیشه بهم دلگرمی میداد.

همیشه دعای خیر و آرزوی سلامتی براشون دارم که نگاه منو به خودم امیدوارانه تر کرد.خیلی ها از من راز لاغری رو پرسیدن اما تعداد

کمی به اون ایمان داشتن .راز لاغری (شایدمثل هر موفقیت دیگه ای) اول اراده محکم دوم علم آقای واحدی و سوم صبر دوطرفه بیمار و

دکتر بود.