خانم م -آقاجانپور


وزن قبل از شروع رژیم: 77.400                             کاهش وزن 14کیلو در عرض 4 ماه

وزن پس از اتمام رژیم:63.5


با تشکر و قدردانی از جناب آقای  واحدی، من مدتها بود که اضافه وزن داشتم ولی تا کنون به دکتر مراجعه نکرده بودم.قبل از این

باور نمی کردم به وزن 20 سال قبل خودم بر گردم ولی اکنون با زحمات ایشان و صبر و تلاش به وزن ایده آل خودم رسیدم.خیلی

خوشحالم و از ایشان کمال قدردانی رو دارم.

                                                                                                                                 95/11/21