خانم ل-نظری


وزن قبل رژیم: 68.800                                          کاهش وزن معادل 7.700 طی مدت دو ماه

 

وزن فعلی:61.10

 

اول از زحمات آقای دکتر تشکر میکنم.خیلی ممنون

 

خیلی خوشحال هستم که وزنم کم شده چون اصلا فکر نمیکردم به این وزن برسم چون چند سال تلاش مردم ولی نمی شد رژیمهای

 

آقای دکتر فوق العاده هست.بازم تشکر میکنم.21/03/